_

INŽINIERSKO GEOLOGICKÝ PRIESKUM / ZNALECKÉ POSUDKY / OCENENIE NEHNUTEĽNOSTI / GEODETICKÉ PRÁCE / PRÁVNE SLUŽBY - sú neoddeliteľnou súčasťou procesu prevodu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti. Právne služby spoločnosti sú interne klientom k dispozícií v súvislosti s rýchlym a bezpečným priebehom celého procesu nadobúdania potenciálnej nehnuteľnosti. Vypracujeme kompletnú zmluvnú dokumentáciu súvisiacu s prevodom vlastníckeho práva k nehnuteľnosti, nájomnú zmluvu, zmluvu o zabezpečovacom prevode práva, záložnú zmluvu, zmluvu o zriadení vecného bremena ako aj ďalšie iné. Súčasťou nášho servisu je aj zabezpečenie všetkých rizík súvisiacich s predajom, kúpou alebo prenájmom, resp. rizík vznikajúcich na strane vlastníka, kupujúceho, prenajímateľa, či nájomcu. Ako sprostredkovateľ sa snažíme vytvoriť rovnocenné partnerstvo medzi oboma stranami a docieliť tak úspešné ukončenie obchodného prípadu. V prípade, že potrebujete vyhotoviť ocenenie nehnuteľnosti pre účely dedičského konania, resp. pre potreby notára, vypracovať znalecký posudok, vyhotoviť zameranie geodetom, prípadne potrebujete právne poradenstvo týkajúce sa vlastníckych práv k nehnuteľnosti, kontaktujte nás.

 

 

design REAL ESTATE

Nálepkova 42

921 01 Piešťany