_

PRÁVNE SLUŽBY / OCENENIE NEHNUTEĽNOSTI / ZNALECKÉ POSUDKY / GEODETICKÉ PRÁCE / INŽINIERSKO GEOLOGICKÝ PRIESKUM - Právne služby spoločnosti sú interne klientom k dispozícií v súvislosti s rýchlym a bezpečným prevodom vlastníckeho práva k nehnuteľnosti. Zabezpečujeme kompletnú zmluvnú dokumentáciu - kúpno predajnú zmluvu, nájomnú zmluvu, zmluvu o zabezpečovacom prevode práva, záložnú zmluvu, zmluvu o zriadení vecného bremena ako aj ďalšie iné. Súčasťou nášho servisu je aj zabezpečenie všetkých rizík súvisiacich s predajom, kúpou alebo prenájmom, resp. rizík vznikajúcich na strane vlastníka, kupujúceho, prenajímateľa, či nájomcu. Ako sprostredkovateľ sa snažíme vytvoriť rovnocenné partnerstvo medzi oboma stranami a docieliť tak úspešné ukončenie obchodného prípadu. V prípade, že potrebujete vyhotoviť ocenenie nehnuteľnosti pre účely dedičského konania, resp. pre potreby notára, vypracovať znalecký posudok, vyhotoviť zameranie geodetom, kontaktujte nás. 

 

 

design REAL ESTATE

Nálepkova 32/A

921 01 Piešťany